مثل ترقه پریدن

   معنی:

    کنایه از ناگهانی عصبانی و آتشی شدن