فراموشی هم نعمتی است

   معنی:

    اگر انسان از این نعمت بی بهره بود ، یاد همیشگی مسائل دردناک و غم و غصه دائمی او را از ادامه زندگی باز می داشت.