مثل یخ وارفتن

   معنی:

    از خبر ناگوار یا ناامید کننده ای حیران،شل و از خود بیخود شدن