کار از محکم کاری عیب نمی کند

   معنی:

    کار را باید دقیق و اساسی و درست و حسابی انجام داد ، تا خیال آدم مطمئن و آسوده تر باشد.