آینه اش پاک نیست

   معنی:

    ناخالص است،صاف و ساده نیست