چنگی به دل نمیزند

   معنی:

    چیزی که جالب و دلچسب نباشد و مطبوع و مطلوب واقع نشود