اسبش را گم کرده دنبال نعلش میگردد

   معنی:

    اصل را رها کردن و دنبال فرع بودن