آب زیر پوست رفتن

   معنی:

    چاق و چله شدن، سر حال بودن، بهتر شدن اوضاع.