آب خوش از گلو پایین نرفتن

   معنی:

    از فرط غم و غصه با ناراحتی زندگی کردن، زندگی را با غم و سختی گذراندن.