هر چی این ریخته اون جمع کرده

   معنی:

    تقلید کورکورانه و یا پا جای پای کسی گذاشتن و شبیه کسی رفتار کردن