کلاهمان تو هم میرود

   معنی:

    با هم اختلاف پیدا میکنیم و دعوایمان میشود،از هم ناراحت و دلگیر میشویم