یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر به دستی ملخک

   معنی:

    تذکر و نصیحت به کسی که کار خطرناک و اشتباهی را چندین بار تکرار نموده و ار آن رهیده باشد و هشدار به اینکه بالاخره گیر می افتد.