بوی حلواش می آید

   معنی:

    کسی که به پایان عمرش نزدیک بوده و آثار مرگ در او پدیدار شده باشد