دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

   معنی:

    هر کس از دیدن و بودن با همجنس و هم زبان و همفکر مثل خود خوشحال میشود و با او میجوشد