علف زیر پا سبز شدن

   معنی:

    مدت زیادی در جایی به انتظار ایستادن