عقل که نیست،جون در عذابه

   معنی:

    کسی که عقل سلیمی ندارد یا از عقلش درست استفاده نمیکند،دچار ضرر و دردسر و عذاب میشود