پیش قاضی و معلق بازی؟!

   معنی:

    نزد آدم رند و همه فن حریف نمی توان ادعای زرنگی و زیرکی کرد و او را فریفت