به دست و پای کسی افتادن

   معنی:

    در نهایت عجز و خاکساری به کسی التماس کردن و توسل جستن