پا در کفش کسی کردن

   معنی:

    مزاحمت ، فضولی و دخالت در کار کسی