خدا شفایت دهد

   معنی:

    اصطلاحا به کسی می گویند که کار غیر عاقلانه انجام دهد یا رفتار حواس پرتانه و دیوانه وار را داشته باشد.