عروس هزار داماد

   معنی:

    منظور از دنیا و بی وفائی آن است که هر روز بر وفق مراد کسی است و روز بعد از او روی بر می گرداند .