ستاره سهیل شده

   معنی:

    کسی را که خیلی دیر به دیر بتوان دید .