بو بردن

   معنی:

    مطلع و باخبر شدن از چیز یا کاری مخفی