از اون ماست کل عباس چشام دید و دلم خواست

   معنی:

    هوسبازی که هرچه ببیند دلش بخواهد