به اسم بچه،مادر میخوره قند و کلوچه

   معنی:

    استفاده از موقعیت و توفیق دیگری نظیر:به نام من به کام تو