روی یک آجر صد چرخ میخورد

   معنی:

    شخصی بسیار فعال و پر انرژی که با امکانات کم کارهای مختلفی را انجام میدهد