انگشت به دهان ماندن

   معنی:

    شوکه شدن،از فرط حیرت و تعجب زیاد انگشت روی دهان ماندن