سر کسی شیره مالیدن

   معنی:

    گول زدن و مغبون کردن