دوستی خاله خرسه

   معنی:

    دوستی غیر عاقلانه و از روی نفهمی و نادانی،دوستی که از دشمنی بدتر و آسیب رساننده تر و عذاب آور تر باشد