سلام لُر بی طمع نیست

   معنی:

    باز کردن باب دوستی و صمیمیت از سوی بیگانه که با سلام آغاز میشود ممکن است از روی طمع و چشم داشت باشد باید مواظب بود