خر چه داند قیمت نقل و نبات

   معنی:

    آدم نفهم و نادان، خوب و بد، بهترین و بدترین و با ارزش و بی ارزش در نظرش یکی است و قدر قیمت هیچکدام برایش فرقی نمی کند، بنابراین با هر کس باید مطابق وضع و شان خودش رفتار کرده و همانقدر به او ارزش داد.