تا یار که را خواهد و میلش به که باشد

   معنی:

    باید دید قسمت چیست و طالع و شانس در چه حد است . منظور خواست و اراده خداوند است .