مثل مرغ سرکنده

   معنی:

    کلافه،بی آرام و قرار،پریشان و مضطرب