از ماست که بر ماست

   معنی:

    نباید از دیگران گله کرد،آنچه بر ما میرسد نتیجه کار خودمان است