دستش نمک نداره

   معنی:

    کسی که هرچه به این و آن محبت و خوبی میکند قدر آنرا نمی دانند و یا اینکه در مقابل بدی میبیند