خاکشیر مزاج

   معنی:

    ملایم طبع ، سازگار ، خاکی ( از این جهت می گویند که خاکشیر با همه طبایع سازگار است)