بالاتر از سیاهی رنگی نیست

   معنی:

    آخرین حد هر چیز بد یا خطرناک که دیگر بدتر و خراب تر از آن وجود نداشته باشد و در آن مرحله قید همه چیز را بزنند و خود را برای بدترین حالت ممکن آماده کنند