سر پیازی یا ته پیاز ؟

   معنی:

    به کسی میگویند که بدون حق و اجازه خود را داخل حرف و کاری که به او مربوط نیست کند(یعنی تو چکاره ای؟)