انگار کمر(شاخ) غول را شکسته

   معنی:

    فکر میکند کار بزرگی انجام داده