دارندگی و برازندگی

   معنی:

    لاجرم توانگری بزرگ منشی می آورد.