طلا چه پاکه ، چه منتش به خاکه

   معنی:

    شخص پاک و درستکار برای اثبات بیگناهی خود ، به رفع و رجوع و شاهد و واسطه نیاز ندارد.