هم خدا را میخواهد هم خرما را

   معنی:

    همه منافع و مزایا را با هم و یکجا خواستن