مثل جن و بسم الله

   معنی:

    دو چیز یا دو کس که هرگز نزدیک هم نیایند و از یکدیگر فراری باشند