بالا آنجاست که بزرگ نشسته باشد

   معنی:

    برای انسان بزرگ و متشخّص بالا و پایین مجلس تفاوت نمی کند و در واقع هر جا که او نشسته باشد همانجا بالا و صدر مجلس است