نفسش حقه

   معنی:

    انسان با تقوی و درویش مسلکی که کلامش دلنشین و آرام بخش و دعایش در حق دیگران گیرا و سریع الاستجابه باشد