بفهمی نفهمی

   معنی:

    حالت بینابین و غیر قطعی برای هر چیزی