مرغ یک پا دارد

   معنی:

    کنایه از یکدندگی و لجبازی،با قُدی و سماجت روی حرف خود ایستادن