دندانی را که درد میکند باید کند انداخت دور

   معنی:

    قید کسی یا چیزی را که مزاحم است و فایده ای ندارد باید زد