شمشیر را غلاف کردن

   معنی:

    ترک مجادله و مخاصمه،آشتی کردن