سر دیگ حلیم،روغن میرود

   معنی:

    زودتر از موقع و با عجله سر کاری رفتن